Forum för Digitalisering - Forskare som brinner för samhällsförändring

Spara favorit 26 jun juni 2019
valaffisch_femteklassare

Forum för digitalisering (FODI) utvecklar och kommunicerar kunskap om information, design och samhällsanalys. Verksamheten består av forskning och utbildning i samverkan med offentlig-, privat sektor och allmänheten.

FODI är ett tvärvetenskapligt forum som samlar forskare från olika discipliner (t.ex. arkiv och informationsvetenskap, informatik, industriell ekonomi). Vi kombinerar ett kritiskt förhållningssätt med en tydlig ambition att bidra till en positiv samhällsutveckling.

FODI samordnar aktiviteter både inom universitetet och i samverkan med det omgivande samhället och utgör på så sätt en unik möjlighet att ta del av och delta i utvecklingen av forskningsresultat och utbildning inom digitaliseringens olika aspekter. 

Blandat lärande

Traditionellt interpersonellt lärande möter det digitala klassrummet. Det primära målet med blandat lärande är att höja kvaliteten på utbildning genom studier av studentgrupper. Exempel på forskningsfält som ingår är spelbaserat lärande och collaborative learning.

IT och professionsutveckling

Här studeras hur berörda yrkesgrupper, såsom exempelvis IT-arkitekter, arkivarier, ingenjörer som är aktiva i de gemenskaper som arbetar med digitalisering. Forskningen syftar till att förstå den förändring och behov av förändring som krävs av yrken för att kunna möta de utmaningar som är en effekt av digitaliseringen.

Samarbete

Inom temat ”Samarbete” studeras olika aspekter på samarbete som teknikstöd, nätverk, tillhörigheter och tillit. Samarbete kan vara intraorganisatoriskt  likväl som interorganisatoriskt vilket ställer krav på olika typer av tekniskt stöd. Samarbete kan även innefatta samverkan och olika typer av lärande och erfarenhetsutbyte. Lärande och samverkan kräver olika typer av närvaro som kognitiv, social och lärande närvaro för att just lärande skall ske.  Intentioner, roller, ansvar, ledning och kommunikation är andra faktorer som studeras i sammanhanget. 

Kontakt:

Katarina Lindblad-Gidlund
Katarina.L.Gidlund@miun.se