Universitetets ledning

Spara favorit 28 maj maj 2019

Internrevisionen

Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Universitetets ledning

Rektor 
Anders Fällström

Prorektor för utbildning
Eva Dannetun

Prorektor för forskning
Håkan Wiklund

Universitetsstrateg
Anna-Lena Perdahl

Förvaltningschef 
Lotten Glans

HR-chef
Victoria Sjöbom

Kommunikationschef
Kicki Strandh